- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

W poniedziałek rusza kwalifikacja wojskowa w Proszowicach

Trzy dni będzie trwała kwalifikacja wojskowa w gminie Proszowice dla mężczyzn (rocznik 2004) oraz jeden dzień dla kobiet. Młodzi ludzie staną przed komisją, która będzie urzędowała w budynku centrum kultury w Proszowicach.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do pasywnej rezerwy.

W trakcie trwania kwalifikacji zostanie założona ewidencja wojskowa oraz wydanie zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
  3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 i z 2023 r. poz. 347).

Dokumenty wymagane do kwalifikacji wojskowej:

Oznaczenie kategorii zdrowia:

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
  • kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
  • kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Góra